Bestuur

Het bestuur van de Ds. Pieter van Dijkeschool te Bruinisse bestaat uit leden van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland en een aantal ouders. Het is belangrijk dat ouders met de kerkenraad meedenken en meebesturen om zo het beste voor de kinderen en de school te zoeken.

De belangrijkste taak van het bestuur is te zorgen dat de doelstelling, zoals die in de statuten is omschreven, wordt verwezenlijkt.

De doelstelling is het verstrekken van christelijke of reformatorisch onderwijs overeenkomstig de statutaire grondslag van de school. Met de grondslag wordt bedoeld de onveranderlijke waarheid zoals die in Gods Woord is geopenbaard en verklaard in de Drie formulieren van Enigheid, zoals vastgelegd in de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618-1619.

Onze missie is een schoolorganisatie te zijn waarin (ook op de langere termijn) onderwijs wordt gegeven op een dusdanige wijze dat onze identiteit doorwerkt en gezien wordt in het gegeven onderwijs en waarin onze kinderen optimaal worden voorbereid voor het werken en leven in een sterk geseculariseerde samenleving.

Onze school draagt er zorg voor, de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen en legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Zij hoopt hiermee te mogen bereiken dat de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving zoeken te vervullen  naar de eis van Gods Woord.

Een deel van de bestuurlijke taak is gemandateerd aan een directie die bestaat uit de heer ir. B.W. de Leeuw, algemeen directeur van de coöperatie waarbij onze school met nog 7 andere scholen is aangesloten en de heer A.G.J. van Klinken, schooldirecteur in Bruinisse. Deze directieleden voeren het beleid uit (zij besturen feitelijk de school) echter onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur.

Het toezichthoudend bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen :

Voorzitter

M.J. Schot (1977), kerkenraadslid, werkzaam als zelfstandig ondernemer in de supermarktbranche.

2e Voorzitter

J. van Dommele (1978), werkzaam in de accountancy

Secretaris

C.F. Hout (1972), werkzaam als surveyor.

1e Penningmeester

J. Schot (1981), werkzaam in de accountancy

Overige bestuursleden

A.H. Goudzwaard (1983) werkzaam als zelfstandig metselaar in de bouw

H.M. Mol (1982) werkzaam op afdeling finance 

H.J. Muller (1989) werkzaam als service monteur

 

 

 

Nieuws

Agenda

20-10 - Werkmiddag personeel; kinderen vrij! 20-10-2023
23-10 - Herfstvakantie 23-10-2023 t/m 27-10-2023
1-11 - Dankdag 01-11-2023
16-11 - Werkdag personeel; kinderen vrij! 16-11-2023
20-12 - Kerstavond 20-12-2023

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....

Meld een incident