Vertrouwenspersonen

Ongewenste intimiteiten
Het zou kunnen voorkomen dat kinderen geconfronteerd worden met ongewenste intimiteiten. Zij die dit constateren (ouders, kinderen of leerkrachten) kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon, mevr. B.C.A.M. van der Boom, b.c.a.m.vanderboom@driestar-educatief.nl. Bij een eventuele klacht zal zij in contact treden met de vertrouwensgroep die conform de klachtenregeling de zaak in behandeling zal nemen.

De school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie uitgaande van de FVCS. De volledige klachtenregeling, waarvan hier alleen het bestaan gemeld wordt, ligt ter inzage op school.

De vertrouwensgroep bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Dhr. T. van Oostenbrugge.
Extern contactpersoon: Mevr. B.C.A.M. van der Boom, b.c.a.m.vanderboom@driestar-educatief.nl
Intern contactpersoon: Mevr. P.D. Geuze-Louwerse, n.geuze@dspietervandijkeschool.nl

Klachten
Wanneer een ouder een klacht heeft over een leerkracht, wordt dit met de betreffende leerkracht besproken. Leidt dit niet tot een oplossing dan kan de directeur worden benaderd. Uiteindelijk wende men zich tot het bestuur in de persoon van de secretaris.

Ook dit onderwerp is in uitgebreide vorm opgenomen in de klachtenregeling die ter inzage op school aanwezig is.

Klachtenregeling

Klachten over schoolorganisatorische maatregelen / nalatigheid:

Klachten over onheuse bejegening:

Klachten over ongewenst gedrag op school:

Persoonlijke problemen of problemen in de thuissituatie

Bijvoorbeeld:
Roosters, schoolgebouw

Bijvoorbeeld:
Toetsing, beoordeling, bestraffing

Bijvoorbeeld:
Pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie

Bijvoorbeeld:
Depressiviteit, eetstoornissen, misbruik, huiselijk geweld (via meldcode)

 

 

Leerkracht

 

 

 

Vertrouwenspersoon intern

 

 

Leerkracht

Vertrouwenspersoon extern

Leerkracht

Schooldirecteur

Schooldirecteur

Schooldirecteur

IB-er

SMW-er

Algemeen directeur

Algemeen directeur

Algemeen directeur

Schooldirecteur

Klachtencommissie

Klachtencommissie

Klachtencommissie

Bij strafbare feiten:
Politie / justitie

Externe hulpverlening: CJG, Jeugdzorg, AMK, politie / justitie

4.10.1 De klachtenprocedure voor ouders

In deze klachtenprocedure treft u stapsgewijs aan hoe u als ouder uw klacht binnen school bespreekbaar maakt. Dit is een bindende procedure.

  • Bij het zich voordoen en bij de behandeling van klachten dient gehandeld te worden overeenkomstig het 6de en 9de gebod. 'Zie ook Heidelbergse. Catechismus, zondag 40 en 43.

  • De klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend. Anonieme klachten zijn geen klachten in de zin van deze regeling. Hoewel zij niet in behandeling worden genomen, wordt er zonodig intern wel aandacht aan geschonken.

  • De volgorde van de klachtenprocedure moet zijn nagekomen, anders is de klacht niet ontvankelijk.

Nieuws

Agenda

20-10 - Werkmiddag personeel; kinderen vrij! 20-10-2023
23-10 - Herfstvakantie 23-10-2023 t/m 27-10-2023
1-11 - Dankdag 01-11-2023
16-11 - Werkdag personeel; kinderen vrij! 16-11-2023
20-12 - Kerstavond 20-12-2023

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....

Meld een incident